HilverZorg Op Maat - Inloggen Klanten:

Inloggen Wachtwoord aanvragen
Bel met onze klantadviseurs: 035 -760 8 760

Algemene voorwaarden

De bemiddelingservice van HilverZorg Op Maat wordt uitgevoerd door LekkerLeven. De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in de Voorwaarden Dienstverlening HilverZorg Op Maat en het Reglement Bemiddeling.

Voorwaarden Dienstverlening HilverZorg Op Maat

 1. HilverZorg Op Maat wil het zelfstandig functioneren van de bij haar aangesloten klanten ondersteunen en hun leefcomfort verhogen. . 
 2. Indien een consument gebruik wil maken van de dienstverlening van HilverZorg Op Maat, dient men zich eerst aan te melden als klant.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van HilverZorg Op Maat dient de klant woonachtig te zijn in Hilversum.
 4. Een consument wordt als klant aangemerkt, nadat deze zich heeft aangemeld door middel van een (electronisch) inschrijfformulier en de eenmalige administratiekosten door middel van automatisch incasso heeft voldaan.
 5. Voor het gebruik van HilverZorg Op Maat brengt HilverZorg eenmalig administratiekosten in rekening. Voor het gebruik van HilverZorg Op Maat Extra wordt maandelijks een vast bedrag in rekening gebracht.
 6. De eenmalige kosten van HilverZorg Op Maat en de maandelijkse kosten ven HilverZorg Op Maat Extra worden geïncasseerd via automatische incasso. Automatische incasso kan plaatsvinden nadat de klant een Europees Machtigingsformulier Incasso heeft ondertekende en opgestuurd. Voor de eenmalige en maandelijkse kosten moet een apart machtigingsformulier worden ondertekend.
 7. De automatisch incasso van de eenmalige administratiekosten en de maandelijkse kosten van HilverZorg Op Maat vinden in principe plaats in de derde week van de maand volgend op de aanmelding als klant.
 8. De eenmalige administratiekosten en de kosten van HilverZorg Op Maat Extra worden jaarlijks door HilverZorg opnieuw vastgesteld.
 9. Indien bij de eerste incassopoging de verschuldigde kosten niet geïncasseerd kunnen worden vanwege onjuiste of ontbrekende gegevens, wordt (telefonisch) contact gezocht met de klant. Wanneer de tweede incassopoging ook mislukt, ongeacht de reden hiervan, wordt de dienstverlening van rechtswege beëindigd. 
 10. HilverZorg kan zonder enige schriftelijke opzegging de dienstverlening van rechtswege beëindigen indien de klant de gefactureerde kosten niet binnen de door HilverZorg gestelde betalingstermijn heeft voldaan.
 11. In geval van verhuizing dient de klant dit door te geven aan HilverZorg Op Maat door een email te sturen naar info@hilverzorgopmaat.nl of door dit schriftelijk door te geven aan HilverZorg Op Maat, Postbus 148, 6880 AC Velp. Indien het gaat om een verhuizing naar een adres buiten Hilversum zal de dienstverlening worden beëindigd.
 12. In geval van overlijden wordt aan nabestaanden gevraagd dit door te geven aan HilverZorg Op Maat door een email te sturen naar info@hilverzorgopmaat.nl of door dit schriftelijk door te geven aan HilverZorg Op Maat, Postbus 148, 6880 AC Velp. Dit om te voorkomen dat de overledene post blijft ontvangen over HilverZorg Op Maat.
 13. De dienstverlening vanuit HilverZorg Op Maat Extra kan met een opzegtermijn van één maand schriftelijk opgezegd worden. Opzeggingen kunnen gestuurd worden naar info@hilverzorgopmaat.nl of naar HilverZorg Op Maat, Postbus 148, 6880 AC Velp.
 14. Na opzegging eindigt de dienstverlening op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. 
 15. HilverZorg heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HilverZorg.


De dienstverlening van HilverZorg Op Maat wordt uitgevoerd door LekkerLeven, verder te noemen “Bemiddelaar”. De uitvoering van dienstverlening vindt plaats volgens onderstaand Reglement Bemiddeling.

Reglement Bemiddeling

 • Bemiddelaar: de organisatie die bemiddelt in diensten tussen Aanvragers en Dienstverleners;
 • Aanvrager: de natuurlijke (= consument) of rechtspersoon (= organisatie) die diensten aanvraagt bij Bemiddelaar;
 • Dienstverlener: de natuurlijke (= particuliere dienstverlener) of rechtspersoon (=bedrijf) die diensten uitvoert op aanvraag van Aanvrager. Het gaat daarbij om allerlei soorten diensten zoals huishoudelijke hulp, boodschappenservice, tuinonderhoud, klussen in en rond het huis, maaltijdservice en kapper of pedicure aan huis.


Artikel 1. Dienst aanvragen
Een dienst wordt digitaal of telefonisch aangevraagd bij Bemiddelaar. De dienst wordt vervolgens uitgevoerd door een Dienstverlener. Er wordt een bedrijf of een particuliere dienstverlener ingezet, dit is afhankelijk van de dienst in kwestie.

Artikel 2. Kwaliteit
Iedere Dienstverlener is door Bemiddelaar gescreend op kwaliteit. Er zijn afspraken gemaakt over hun werkwijze en hun tarieven.

Bedrijven worden gecheckt op hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en specifieke (kwaliteits)eisen behorende bij de diensten die het bedrijf uitvoert. Bedrijven leveren diensten vanuit een bepaalde professie en deskundigheid tegen een marktconform tarief.

Particuliere dienstverleners worden gescreend op ervaring, klantvriendelijkheid en persoonlijke kenmerken zoals enthousiasme, vriendelijkheid en betrouwbaarheid. Zij voeren eenvoudige werkzaamheden uit waarvoor geen bepaalde deskundigheid is vereist en ontvangen hiervoor een per dienst vastgestelde vergoeding.

Artikel 3. Inzet Dienstverleners
Nadat een Dienstverlener een aanvraag heeft geaccepteerd, krijgt deze de contactgegevens van de Klant. De Dienstverlener neemt vervolgens contact op met de Klant om te bespreken welke diensten deze precies wil gaan afnemen en tegen welk tarief. Dit kunnen standaarddiensten zijn met vaste tarieven (dit geldt bij particuliere dienstverleners), maar ook diensten waarvoor geen standaardprijzen gelden (dit geldt bij bedrijven). In dat geval krijgt de Klant van de Dienstverlener een prijsopgave en kan de Klant zelf met de Dienstverlener een prijs overeenkomen.

Artikel 4. Overeenkomst van Opdracht
De overeenkomst waaronder de Dienstverlener voor de Klant diensten verricht komt rechtstreeks tot stand tussen de Klant en de Dienstverlener. Deze overeenkomst valt onder Freelance-werk en heet 'Overeenkomst van Opdracht'. De Klant is daarbij de opdrachtgever en de Dienstverlener de opdrachtnemer. Bemiddelaar is bij die overeenkomst formeel geen partij.

Artikel 5. Specifieke afspraken
Het kan zijn dat de Dienstverlener met de Klant specifieke voorwaarden wil afspreken voordat de diensten worden verricht. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld algemene leveringsvoorwaarden hanteren.

Artikel 6. Goedkeuring uitvoering
Er zijn twee manieren om de uitvoering van de werkzaamheden goed te keuren. Bij de particuliere dienstverleners kan dit digitaal of via een papieren dienstenbon welke na afloop van de verrichte diensten aan Klant wordt aangeboden. Als de klant vindt dat de diensten deugdelijk zijn uitgevoerd, dan gaat deze tot ondertekening / digitale accordering over. Als de klant vindt dat de diensten niet deugdelijk zijn uitgevoerd, ondertekent hij niet. In dat geval treedt hij in overleg met de Dienstverlener om tot een oplossing te komen. Bemiddelaar biedt hierin ondersteuning. Bij bedrijfsmatige diensten ontvangt de Klant een overzichtelijke factuur.

Artikel 7. Betaling
Als het gaat om een particuliere dienst, ontvangt de Klant van Bemiddelaar, die daartoe een volmacht heeft verkregen van de Dienstverlener, na afronding van de werkzaamheden een factuur. Deze betaalt de Klant aan Bemiddelaar die vervolgens zorg draagt voor doorbetaling aan de Dienstverlener. Betalingen worden voldaan via eigen overboeking door Aanvrager of door automatisch incasso.

Nadat de diensten zijn verricht, ondertekent de Klant een papieren of digitale dienstenbon. Na ondertekening zal Dienstverlener de dienstenbon laten verwerken en wordt de vergoeding bij Klant in rekening gebracht via automatisch incasso of door eigen overboeking door de Klant. Als de Klant de diensten digitaal heeft geaccordeerd via een digitale dienstenbon, heeft Klant de mogelijkheid om de betaling via iDeal te voltooien. Klant is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen twee werkdagen, accorderen van de digitale dienstenbon zodat de betaling van de dienstverlener geen vertraging oploopt. Een klacht ten aanzien van een bepaalde uitvoering van diensten en/of werkzaamheden, of de hoogte van één of meerdere facturen, ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 8. Klachten
Bemiddelaar voelt zich verantwoordelijk voor een goed verloop van de uitvoering van de diensten waarin zij bemiddelt. Ondanks dat Bemiddelaar formeel geen partij is, zal zij toch alles in het werk stellen om bij ontevredenheid van de Klant tot een goede oplossing te komen. Klanten doen er daarom goed aan klachten over de dienstverlening altijd bij Bemiddelaar te melden. Daarbij geldt elke uiting van ontevredenheid als een klacht. Melden van een klacht kan op drie manieren: telefonisch, via e-mail/link op de website of per post.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Bemiddelaar
Bemiddelaar is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Bemiddelaar. Voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst van opdracht tussen Klant en Dienstverlener is Bemiddelaar jegens Klant niet aansprakelijk. Evenmin is Bemiddelaar aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van diensten door Dienstverleners.

Artikel 10. Schade
Klant kan Dienstverlener aansprakelijk stellen voor mogelijke schade die Dienstverlener heeft veroorzaakt in verband met het niet of ondeugdelijk uitvoeren van en tijdens zijn werkzaamheden. Bedrijven hebben hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor particuliere dienstverleners heeft Bemiddelaar een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten om daarmee Klanten te beschermen tegen hoge kosten bij schade die door hen wordt veroorzaakt. Hierbij geldt ongeacht de oorzaak voor elke schade een eigen risico voor Klant van € 150,-.

Klant kan een schade melden bij Dienstverlener en/of Bemiddelaar. In alle gevallen zal Bemiddelaar haar uiterste best doen om tot een goede oplossing te komen. Indien een verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is Bemiddelaar echter niet gehouden de schade uit eigen middelen te voldoen, noch om zich anderszins in te spannen voor herstel of vergoeding van de schade.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
Het is Klant niet toegestaan de website van Bemiddelaar of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Bemiddelaar, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Klant niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bemiddelaar, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Indien een Klant in strijd handelt met bovenstaande verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Bemiddelaar om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen Klant te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 12. Privacy
Bemiddelaar verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 13. Beveiliging
Bemiddelaar spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Bemiddelaar legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14. Tot slot
Bemiddelaar is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit nadrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Bemiddelaar en Klant is overeengekomen.
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele onopgeloste geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.


Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele onopgeloste geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Versie 2014.07.22

 

Bel mij terug

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer en eventuele toelichting in. De mogelijkheid om u direct terug te bellen is beschikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Vult u buiten deze tijden dit formulier in, dan bellen wij u de eerstvolgende werkdag terug.

Velden met een (*) zijn verplicht

Ik heb een klacht

U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Velden met een (*) zijn verplicht

Stuur een bericht

U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Velden met een (*) zijn verplicht

Wachtwoord aanvragen

U wilt een (nieuw) wachtwoord aanvragen. Vul hieronder het e-mailadres in dat bij ons bekend is. Wij zullen u dan een wachtwoord per e-mail toesturen. U kunt direct met dit wachtwoord inloggen en deze indien gewenst op uw persoonlijke pagina wijzigen. Bent u nog geen klant van HilverZorg Op Maat? Meld u dan vandaag nog aan!

Velden met een (*) zijn verplicht
E-mailadres: *